Bảo vệ cuộc sống khỏe mạnh và môi trường trong sạch là ước muốn của tất cả mọi người.
Các nước có tổ chức y tế thế giới là một tổ chức quốc tế hợp tác các nước lẫn nhau để tạo ra một xã hội khỏe mạnh WHO(The World Health Organization)
(Constitution of The World Health Organization)Trong hiến pháp của tổ chức y tế thể giới được viết như sau (trích dẫn 1 phần) :
- Việc được hưởng các tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe là một trong những quyền cơ bản của con người không phân biệt chủng tộc , tôn giáo , tín ngưỡng, kinh tế hay hoàn cảnh xã hội (The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of religion, political belief, economic or socialthe fundamental rightsof every human being without distinction of race,condition.)
- Sức khỏe của tất cả mọi người là cơ sở để đạt được hòa bình, an ninh và phụ thuộc vào sự hợp tác hết mình của các quốc gia và các cá nhân. (The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security and is dependent upon the fullest co-operation of individuals and states.)
Ở Nhật Bản có câu nói :“lợi ích của mọi người cũng chính là lợi ích của mình “.
Để bảo vệ cuộc sống khỏe mạnh và môi trường trong sạch rất cần sự hợp tác của mọi người.
Chúng ta hãy làm hết sức mình !