4.So sánh nước Rena với Natri Hypoclorit ( NaCLO) được sử dụng để khử trùng nước máy .