Giới thiệu về nước Rena

 • 1. Sử dụng Nước Rena

  • 1.1 Tổng quát

  • 1.2 Các thiết bị

  • 1.3 Trong bệnh viện

 • 2. Yếu tố khử trùng của nước Rena → axit Hypoclorơ (HCLO)

 • 3. Hiệu quả khử trùng của nước Rena

 • 4. So sánh nước Rena với Natri Hypoclorit ( NaCLO) được sử dụng để khử trùng nước máy

 • 5. Tổng hợp tính năng của nước Rena