20.03.2019 Tin tức Chúng tôi đã công bố Chương trình cho mượn miễn phí máy sản xuất nước
khử trùng.new!
Chi tiết như sau.
15.03.2019 Tin tức Chúng tôi đã công bố Chương trình cung cấp mẫu dùng thử miễn phí nước
khử trùng Renawater.new!
Chi tiết như sau.
15.03.2019 Tin tức Chúng tôi đã cập nhật trang WEB.
  ・・・・・
20.03.2014 Tin tức Chúng tôi đã được Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế Việt Nam cấp phép
kinh doanh sản phẩm.